Belegger

Asset en portefeuille-strategie advisering

Asset strategie

Met het herijken van de assetstrategie wordt aansluiting gezocht bij de doelstellingen van uw organisatie zoals het verhogen van het rendement, kostenverlaging, aantrekken van vreemd vermogen, optimaliseren locatiestrategie en duurzaamheid. We vertalen deze uitgangspunten vervolgens naar een nieuwe assettypologie, het locatiebeleid en uitgangspunten voor kwaliteit, kosten, rendement en procedures. Door toetsing aan de huidige portefeuille worden verbeterpunten duidelijk zichtbaar.

Asset advies

Op basis van de samen met u te formuleren assetvisie worden de eisen en wensen in kaart gebracht waaraan uw asset dient te voldoen. Dit betreft zowel de positionering en uitgangspunten voor single assets als meerdere assets. Zowel de huidige assets als mogelijke alternatieve scenario’s worden geanalyseerd en doorgerekend.

Advies en interim management

Organisaties die taken uitvoeren op het gebied van vastgoed en asset management zoeken naar het optimaliseren van hun werkprocessen om beter, efficiënter en goedkoper te werken. Onze adviseurs of interim managers helpen om veranderingen te realiseren of taken tijdelijk in te vullen.

Portefeuille analyse

In een portefeuille analyse analyseren wij de kerngegevens van uw assetportefeuille. Door het benchmarken van uitkomsten met ervaringsgetallen geven wij aan op welke punten er verbetering mogelijk is. Uw gehele portefeuille lichten wij middels een quick scan door waarbij zowel de quick wins, risico’s als effecten op middellange en lange termijn in kaart worden gebracht. Op basis hiervan worden scenario’s opgesteld en doorgerekend.