Gebruiker

Portefeuille en corporate real estate advisering

Huisvestingsstrategie

Met het herijken van de huisvestingsstrategie wordt aansluiting gezocht bij de doelstellingen van uw organisatie zoals het aantrekken en behouden van talent, kostenverlaging, verhogen flexibiliteit, duurzaamheid, operational, excellence en corporate identity. We vertalen deze uitgangspunten vervolgens naar een nieuwe huisvestingstypologie, het ruimtegebruik, kwaliteit, kosten en rendement, procedures en een nieuw werkplekconcept. Door toetsing aan de huidige portefeuille worden verbeterpunten duidelijk zichtbaar.

(Her)huisvestingsadvies

Samen met u formuleren wij de huisvestingsvisie en worden de eisen en wensen in kaart gebracht waaraan uw huisvesting dient te voldoen. Zowel de huidige huisvesting als mogelijke alternatieve scenario's worden geanalyseerd en doorgerekend. Op basis hiervan wordt de huidige huurovereenkomst geherstructureerd of alternatieve huisvesting aangehuurd.

Advies en interim management

Organisaties die taken uitvoeren op het gebied van vastgoed en facilities zoeken naar het optimaliseren van hun werkprocessen om beter, efficiënter en goedkoper te werken. Onze adviseurs of interim managers helpen om veranderingen te realiseren of taken tijdelijk in te vullen.

Portefeuille analyse

In een portefeuille analyse analyseren wij de kerngegevens van uw huisvesting. Door het benchmarken van uitkomsten met ervaringsgetallen geven wij aan op welke punten er verbetering mogelijk is. Uw gehele portefeuille lichten wij middels een quick scan door waarbij zowel de quick wins, risico’s als effecten op middellange en lange termijn in kaart worden gebracht. Op basis hiervan worden scenario’s opgesteld en doorgerekend. Vervolgens gaan wij met verhuurders in gesprek om de portefeuille hierop aan te passen.